Redakcja i Rada Naukowa

Redakcja

 • Redaktor naczelny: Konrad Kubala
 • Redaktorzy prowadzący: Karolina Messyasz, Marcin Kotras
 • Redaktorzy tematyczni: Danuta Walczak-Duraj, Iza Desperak, Barbara Ober-Domagalska, Alicja Łaska-Formejster, Łukasz Kutyło
 • Redaktorzy graficzni: Tomasz Ferenc, Mariusz Libel
 • Redaktor językowy: Barbara Fronczkowska

Rada naukowa

 • Zbigniew Bokszański, Uniwersytet Łódzki
 • Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Yali Cong, Peking University
 • Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Uniwersytet Łódzki
 • Andrew McKinnon, University of Aberdeen
 • Tomasz Ferenc, Uniwersytet Łódzki
 • Krzysztof Konecki, Uniwersytet Łódzki
 • David Ost, Hobart and William Smith Colleges NY
 • Mikołaj Cześnik, Uniwersytet SWPS
 • Anna Horolets, Uniwersytet Gdański
 • Adam Ostolski, Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Kędziora, Uniwersytet Łódzki
 • Stanisław Kosmynka, Uniwersytet Łódzki
 • Krzysztof Nawratek, University of Sheffield, UK
 • Guglielmo Meardi, University of Warwick, UK
 • Hasan Hüseyin Akkaş, Univeristy of Usak, Turkey
 • Volodymyr Satsyk, Kyiv National Economy University

Rada recenzentów

 • Adam Bartoszek, Uniwersytet Śląski
 • Felicjan Bylok, Politechnika Częstochowska
 • Franciszek Czech, Uniwersytet Jagielloński
 • Mieczysław Gałuszka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Jolanta Grotowska-Leder, Uniwersytet Łódzki
 • Lesław H. Haber, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Jolanta Kopka, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Tomasz Krakowiak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
 • Anna Kubiak, Uniwersytet Łódzki
 • Jan Maciejewski, Uniwersytet Wrocławski
 • Ewa Malinowska, Uniwersytet Łódzki
 • Agnieszka Michalska-Żyła, Uniwersytet Łódzki
 • Ewa Migaczewska, Akademia Górniczo-Hutniczo im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Sławomir Partycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Dorota Pietrzyk-Reeves, Uniwersytet Jagielloński
 • Andrzej Piotrowski, Uniwersytet Łódzki
 • Krzysztof Przybyszewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Paweł Przyłęcki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Ewa Rokicka, Uniwersytet Łódzki
 • Michał Skorzycki, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Urszula Swadźba, Uniwersytet Śląski
 • Janusz Sztumski, Górnośląska Szkoła Handlowa w Katowicach
 • Monika Katarzyna Ślufińska, Uniwersytet Jagielloński
 • Maria Tyshchenko, Kyiv National Economy University
 • Witold Wrzesień, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Maria Zielińska, Uniwersytet Zielonogórski
 • Monika Żak, Uniwersytet Śląski

Redaktor naczelny

  • Redaktor naczelny: Konrad Kubala

Interesuje się praktycznymi i teoretycznymi problemami funkcjonowania komunikacji politycznej w demokracjach liberalnych, wpływem dyskursu publicznego na powstawanie dominujących form „racjonalności” oraz ekonomizacją powszechnych postaci „refleksyjności zinstytucjonalizowanej”

Wybrane publikacje

Konrad Kubala (2019) Racjonalność w dyskursach o pracy w Polsce (po)transformacyjnej, ISBN: 978-83-8142-346-5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Konrad Kubala (2017) Racjonalność, refleksyjność, praca. Łódzkie studium przypadku, „Władza sądzenia”, XI, ss: 103-128, ISSN: 2300-1690
Konrad Kubala (2016) Rationality in discourses on work and entrepreneurship. Institutional reflexity vs. dominating methods of defining reality in (post)transformational Poland, „Acta Univesitatis Lodziensis Folia Sociologica”, 59, ss: 23-41, ISSN: 0208-600X
Konrad Kubala (2016) Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej. Przedakcesyjny dyskurs polskich elit symbolicznych, ISBN: 978-83-8088-422-9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Konrad Kubala (2015) Obrazy Okrągłego Stołu w 25. rocznicę rozmów w Magdalence. Modele wyjaśniania i oceny obecne w polskim dyskursie prasowym, „Przegląd Socjologiczny” nr 2, tom 64, ss. 131-155., ISSN: 0033-2356
Konrad Kubala (2014) Zaufanie do elit politycznych w Polsce. Dziedzictwo i teraźniejszość, „Roczniki Nauk Społecznych”, 6(42) nr 2, ss: 33-46, ISSN: 0137-4176, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Katedra Socjologii Polityki i Moralności.
Konrad Kubala (2013) Definiowanie i problematyzowanie „racjonalności” świata pracy w refleksyjnej nowoczesności. Przypadek audycji radiowej „Ekonomia, kapitał, gospodarka”, „Acta Univesitatis Lodziensis Folia Sociologica”, 46, ss: 5-25, ISSN: 0208-600X
Konrad Kubala (2013) Retoryka polityczna a rozumienie i uzasadnianie rzeczywistości demokratycznego kapitalizmu w wybranych polskich expose III Rzeczpospolitej, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 3(25), ss: 361-388, ISSN: 1733-6716
Konrad Kubala (2014) Stosunki definiowania pracy w nowym kapitalizmie. Przypadek audycji radiowej Ekonomia, kapitał, gospodarka, „Humanizacja Pracy”, 2(276), ss: 15-37, ISSN: 1643-7446
Konrad Kubala (2012) „Racjonalność” w dyskursie polityki polskiej na przykładzie expose D. Tuska w 2011 r. Dominująca odmiana refleksyjności zinstytucjonalizowanej, „Władza sądzenia”, I, ss: 26-51, ISSN: 2300-1690
Konrad Kubala (2008) Obrazy Unii Europejskiej w polskim dyskursie prasowym. Analiza kompleksów dyskursywnych, „Acta Univesitatis Lodziensis Folia Sociologica”, 33, ss: 7-56, ISSN: 0208-600X

Wybrane artykuły w monografiach
Kubala K. (2010), Spór o Polskę. Publicystyka w tworzeniu społecznych ram pamięci w latach 1989-2009, [w:] „Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Wybrane podejścia badawcze i interpretacyjne” (Walczak-Duraj D., red.), Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Kubala K. (2009) European Identity. Cultural and Institutional Determinants of European Community Project [w]: „European Union – Present and Future” (Gizicki W., red.), Lublin: KUL.
Kubala K. (2009) Obrazy Europy w prasowych dyskursach narodowych a konceptualny wymiar tożsamości europejskiej, [w:] Społeczne dylematy Europy (Gizicka D., red.), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Kubala K. (2008) Analiza dyskursu a badania semantycznych fundamentów socjalizacji politycznej, w: Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. (Horolets A., red.) Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Redagowanie numeru lub tomu czasopisma
Konrad Kubala, Piotr Pieńkowski (2015) Bezpieczeństwo. Między sądzeniem a stanem rzeczy, „Władza sądzenia”, 5, ISSN: 2300-1690
Konrad Kubala, Krzysztof Nawratek (2014) Radykalny inkluzywizm. Orygenes zamiast Schmitta, „Władza sądzenia”, 3, ISSN: 2300-1690
Konrad Kubala, Karolina Messyasz (2013) Polityka, ekonomia, ideologia. Socjologia polityki wobec współczesnych problemów władzy, „Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 46, ISSN: 0208-600X

Praca w redakcji czasopism naukowych
Władza sądzenia, ISSN: 2300-1690, redaktor prowadzący, członek redakcji wydawnictwa.

Wybrane uczestnictwo w konferencjach naukowych
“(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities ESA 2017”, termin konferencji Athens, Greece, 29 Aug. – 01 Sept. 2017; organizator: European Sociological Association; tytuł referatu: Discourses on work and entrepreneurship. Defining reality in (post)transformational Poland
“Society, economy and economic science”, termin konferencji: Kyiv, April 20-21, 2017; organizator: Vadym Hetman National Economy University; tytuł referatu: Framing social responsibility in semi-peripheral countries: The case of Poland
Organizacja grupy tematycznej nr 93: „Dyskursy (post)transformacyjne o pracy i przedsiębiorczości” na XVI Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Solidarność w czasach nieufności” (Gdańsk 14-17 września 2016).
„Differences, Inequalities and Sociological Imagination ESA 2015”, Praga, termin konferencji 2015-08; organizator: European Sociological Association; tytuł referatu: Rationality in discourses on work and entrepreneurship. Institutional reflexivity versus dominating methods of defining reality in (post)transformational Poland
10 Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, termin konferencji 2015-09; organizator: Komitet Nauk Filozoficznych PAN i Polskie Towarzystwo Filozoficzne; tytuł referatu: Jaka racjonalność? Socjologiczne dylematy myślenia o modernizacji refleksyjnej
„Humanizacja pracy w społeczeństwach nowoczesnych technologii i elastycznych form pracy”, Łódź, termin konferencji 06-2013; organizator: Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ; tytuł referatu: Stosunki definiowania pracy w „nowym kapitalizmie”. Przypadek audycji radiowej „Ekonomia, kapitał, gospodarka”
XV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Co po kryzysie?” (Szczecin 11-14 września 2013). Szczecin, termin konferencji 09-2013; organizator: PTS i Uniwersytet Szczeciński; tytuł referatu: „Definiowanie pożądanych polityk modernizacyjnych w polskim dyskursie publicznym na przykładzie audycji Ekonomia, Kapitał, Gospodarka w radiu TOK FM”
Organizacja grupy tematycznej nr 51: „Polityka, ekonomia, ideologia. Oblicza władzy w refleksyjnej nowoczesności” na XV Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Co po kryzysie?” (Szczecin 11-14 września 2013).
Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych, Kazimierz Dolny, termin: 06-2012; organizator: Zakład Pedagogiki Kultury UMCS oraz Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ; referat: Problemy analizy dyskursu publicznego.
Media a polityka – między informacją i kreacją, Kraków, termin: 11-2012; organizator: Zakład Dziennikarstwa Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ; referat: Retoryka polityczna a sposoby reprezentacji problemów publicznych w polskich exposé III Rzeczpospolitej.
Culture, Communication and Cognition. Explaining Cognitive-Cultural Components of Media and Communication, Lublin, termin: 05-2012; organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; referat: Typ racjonalności w dyskursie polityki polskiej na przykładzie exposé premiera D. Tuska w 2011 r. Dominująca odmiana refleksyjności zinstytucjonalizowanej.
II Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe Człowiek-Społeczeństwo-Państwo pt. „Skąd przyszliśmy – dokąd idziemy? Dylematy rozwojowe w Europie, Rytro, termin: 05-2008; organizator: Katedra Politologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; referat: Obrazy Europy w prasowych dyskursach narodowych a konceptualny wymiar tożsamości europejskiej.
XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS pt. „Co dzieje się ze społeczeństwem?”, Kraków, termin: 09-2010; organizator: Polskie Towarzystwo Socjologiczne; referat: Obrazy Okrągłego Stołu w 20-stą rocznicę rozmów w Magdalence. Modele wyjaśniania i oceny obecne w polskim dyskursie prasowym.
Polityka-Etyka-Praca. Dylematy społeczne po dwóch dekadach transformacji (1989-2010), Bukowina Tatrzańska, termin: 06-2010; organizator: Katedra Socjologii Polityki i Moralności Uniwersytetu Łódzkiego; referat: Spór o Polskę. Publicystyka w tworzeniu społecznych ram pamięci w latach 1989-2009.
Enklawy życia społecznego II, Szczecin, termin: 10-2008; organizator: Instytut Socjologii i Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego; referat: Tożsamość europejska. Kulturowe i instytucjonalne determinanty europejskiego projektu wspólnotowego.

Monografie naukowe – redakcja lub współredakcja monografii
Konrad Kubala, Łukasz Kutyło (2014) Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, stron: 154, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-7969-077-0

Realizowane projekty badawcze za pośrednictwem UŁ
„Obserwatorium Polityczne”, numer decyzji MNiSW – 7066/E-345/R/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.

Recenzenci tomów w roku:

2012 – Jolanta Kopka, Michał Skorzycki, Paweł Przyłęcki

2013 – Ewa Migaczewska, Stanisław Kosmynka

2014 – Tomasz Krakowiak, Agnieszka Michalska Żyła, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, Michał Skorzycki, Wojciech Woźniak, Marian Niezgoda, Aldona Guzik, Piotr Chomczyński, Karol Franczak

2015 – Olga Nowaczyk, Małgorzata Burnecka, Joanna Tegnerowicz, Paweł Przyłęcki, Stanisław Kosmynka, Marta Petelewicz, Ewa Migaczewska, Iza Franckiewicz-Olczak, Justyna Nyćkowiak, Jolanta Kopka, Dominika Byczkowska, Radosław Kossakowski, Anna Kacperczyk, Piotr Forecki, Monika Ryszewska, Piotr Goldstein, Nadya Trach, Marcin Pierzchała, Aleksandra Leszczyńska, Łucja Kapralska, Łukasz Krzyżowski, Dariusz Wojakowski

2016 – Waldemar Dymarczyk, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, Renata Szczepanik, Ewa Hyży, Agnieszka Pawlak, Jolanta Klimczak-Ziółek, Stanisław Kosmynka, Jolanta Kopka, Michał Skorzycki, Michał Pienias, Paweł Przyłęcki, Dariusz Juraś, Monika Banaś, Leszek Korporowicz, Łukasz Stach, Olga Dudar, Dmytro Myrnovych, Piotr Goldstein

2017 – Iwona Kudlińska, Andrzej Kacprzak, Wojciech Woźniak, Magdalena Rek-Woźniak, Emilia Garncarek, Andrzej Roztocki, Krystyna Dzwonkowska-Godula, Magdalena Wieczorkowska, Rafał Mielczarek, Małgorzata Synowiec-Piłat, Agnieszka Pawlak, Anna Alichniewicz, Jan Domaradzki, Przemek Pluciński, Adam Ostolski, Iwona Taranowicz, Adrianna Surmiak, Michał Cebula, Mikołaj Pawlak, Monika Żak, Marcin Żemigała, Bartosz Mika, Radosław Tyrała

Kontakt:

Władza sądzenia

 • Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ
 • ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
 • 90-214 Łódź
 • e-mail: wladzasadzenia@gmail.com
 • tel.: +48 42 635 55 33
 • ISSN 2300-1690
 • Wersją pierwotną czasopisma „Władza Sądzenia” jest wersja elektroniczna
 • Czasopismo jest indeksowane przez następujące serwisy: European Reference Index for the Humanities, Directory of Open Access Journals, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Index Copernicus International, Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, BazHum
 • Zgodnie z nowym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r.) czasopismo „Władza Sądzenia” uzyskało 40 punktów                        https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych