Okładka nowego numeru

ISSN: 2300-1690

Władza Sądzenia – logo

Informacje dla Autorek i Autorów

W związku z podstawowym przyczynkiem powstania niniejszego czasopisma – dążeniem do rozwoju subdyscypliny socjologii polityki, głównym celem działalności publikacyjnej jest poszerzanie socjologicznej refleksji nad zjawiskiem polityczności. W związku z tym, oczekujemy na:

Do nadsyłania tekstów zapraszamy przedstawicieli dyscyplin takich jak: socjologia, psychologia, socjobiologia, antropologia, etnografia, nauki o zarządzaniu, psychologia społeczna, demografia, filozofia, politologia i inne.

Informacje ogólne

 1. Redakcja przyjmuje do publikacji teksty uprzednio niepublikowane i niezłożone do publikacji w innym czasopiśmie.
 2. Artykuły należy przesyłać w formatach tekstowych z rozszerzeniami: .doc, .docx, .rtf.
 3. Rysunki, grafiki, zdjęcia lub inne obrazy znajdujące się w tekście prosimy przysyłać dodatkowo jako osobne pliki (w formatach: JPEG, TIF, GIF, BMP).
 4. W tekście prosimy o podanie imienia i nazwiska autora/autorów oraz afiliacji, bez stopni i tytułów naukowych.
 5. Do tekstu należy dołączyć podpisane oświadczenie autora/autorów. Ma ono na celu potwierdzenie posiadania praw autorskich do przesłanego tekstu, faktu, że nie był on nigdzie publikowany ani wysłany do publikacji w innym czasopiśmie, zaznaczenie wkładu każdego z autorów w powstanie artykułu (w przypadku tekstów autorstwa dwu lub więcej autorów). Ma to zapobiegać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship”. Zgodnie z zaleceniem MNiSW w oświadczeniu powinna zostać uwzględniona informacja o źródłach finansowania artykułu (np. środki unijne, projektowe etc) oraz szczegółowe dane na temat charakteru i skali ich udziału.
 6. Teksty należy nadsyłać na adres mailowy redakcji: wladzasadzenia@gmail.com. Wraz z tekstem prosimy przesłać, w formie osobnego załącznika, krótki biogram autora/autorki zawierający dane autora, dokładne miejsce i adres pracy (afiliację), stanowisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail do korespondencji, zainteresowania, ewentualnie najważniejsze publikacje itp.

  Oświadczenie prosimy przesłać w formie skanu na ww. adres e-mail lub w formie papierowej na adres korespondencyjny:
  Redakcja „Władzy sądzenia”
  Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
  90-214 Łódź

Kompozycja tekstu

 1. Tekst powinien mieć około 40 tysięcy znaków (15-16 stron), rozmiar czcionki 11/12 pkt., marginesy standardowe, odstęp 1,5.
 2. Artykuł powinien zawierać tytuł, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
 3. Tekst powinien mieć przejrzystą strukturę. W treści artykułu powinny być możliwe do zidentyfikowania: wprowadzenie w tematykę, rozwinięcie (główny wywód), wnioski.
 4. Cytaty należy wpisywać kursywą, bez cudzysłowu poprzedzając je nawiasem z trzykropkiem (…).
 5. Słowa obcojęzyczne w tekście powinny być napisane kursywą.
 6. Przywoływane w tekście tytuły książek, artykułów, filmów, programów telewizyjnych, audycji radiowych, czy konferencji powinny być napisane kursywa.
 7. Przywoływane w tekście tytuły gazet i czasopism powinny być pisane w cudzysłowie, (np. „Gazeta Wyborcza”, „Przegląd Polityczny”).
 8. Prosimy o staranne przygotowanie artykułów. Błędy gramatyczne, ortograficzne lub niewłaściwy sposób sformatowania tekstu (treści, przypisów, bibliografii) będą skutkowały odesłaniem tekstu do autora przed przekazaniem go do recenzji, w celu właściwego zredagowania.

Reguły sporządzania przypisów

 1. Przypisy dolne prosimy stosować dla autorskich wyjaśnień, rozwinięcia tekstu, dodania koniecznych informacji.
 2. Przypisy właściwe prosimy umieszczać wewnątrz tekstu, zgodnie ze standardem APA 6th Edition (American Psychological Association)
  • standardowy zapis to np.: (Foucault, 2004), w przypadku podania numeru strony: (Foucault, 2004, s.35), a zakresu stron: (Foucault, 2004, ss.11-15);
  • jeżeli nazwisko autora znajduje się w tekście, prosimy wstawić po nim rok wydania w nawiasie, np.: […] (2004);
  • w przypadku autora korporatywnego (Uniwersytet Łódzki, 2013)
  • gdy autorów cytowanej publikacji jest dwóch: (Berger i Luckmann, 2010, ss.55-59);
  • gdy autorów jest trzech lub więcej, gdy powołujemy się pierwszy raz podajemy wszystkich autorów, np.: (Beck, Giddnes, Lash, 2009), a przy kolejnych cytowaniach podajemy pierwsze nazwisko z dodatkiem skrótu „i in.” (Beck i in., 2009). Nazwiska wszystkich autorów należy przytoczyć w bibliografii;
  • w przypadku powoływania się na kilka źródeł (autorów), prosimy uszeregować je w kolejności alfabetycznej oraz rozdzielić średnikiem, np.: […] (Chomsky, 1982; Foucault, 1998; Giddens, 2006);
  • powołując się na źródło cytowane w innym źródle, w pierwszej kolejności należy umieścić w nawiasie nazwisko autora wraz z datą wydania publikacji oraz numerem strony, na której pierwotnie zawarto przytaczane informacje, a następnie wskazać źródło, na które się powołano, np.: […] (Eisenstadt, 1956, s. 78 za: Griese, 1996, s. 134). W bibliografii należy wskazać tylko to źródło, do którego uzyskano dostęp;
  • powołując się kilka razy w pracy na publikację tego samego autora, zawsze należy podawać nazwisko oraz rok wydania;
  • w przypadku cytowania kilku prac jednego autora wydanych w tym samym roku, należy je rozróżnić przez dodanie kolejnych liter alfabetu (bez spacji) do roku wydania, np.: (Giddens, 2006a), a w innym miejscu (Giddens, 2006b);
  • powołując się na pracę nieopublikowaną, ale złożoną i przyjętą do druku po nazwisku autora proszę dodać dopisek „w druku”, np.: […] (Nowak, w druku);
  • powołując się na pracę nieopublikowaną, ale utrwaloną, po roku podaje się również informację o technice wykonania pracy, np.: […] (Kowalska, 2010, wydruk komputerowy/maszynopis/ wygłoszony referat).

Bibliografia

 1. Bibliografia powinna zostać umieszczona na końcu tekstu. Jej forma powinna być zgodna ze standardem APA 6th Edition. Wszystkie publikacje, na które powołuje się autor/autorka powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej. Pierwszym elementem opisu powinno być nazwisko autora, następnie po przecinku inicjał/y imienia/imion, rok wydania w nawiasie, po kropce tytuł pracy kursywą, po kropce miejsce wydania i po dwukropku nazwa wydawcy:
  • Mannheim, K. (1952). Essays in the Sociology of Knowledge. London: Routledge.;
  • Berger, P. L., Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy. Warszawa: PWN.
 2. Aby wypisać dwa lub więcej wydawnictw jednego autora z tego samego roku, rozróżnionych literami po dacie wydania, należy umieścić ich tytuły w porządku alfabetycznym;
 3. Opis bibliograficzny pracy zbiorowej powinien wyglądać następująco:
  • Stanosz, B. (red.). (1980). Język w świetle nauki. Warszawa: Czytelnik.
 4. Opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej powinien przyjąć następującą formę:
  • Desperak, I. (2013). Płeć, heteronormatywność i inne oczywistości. W: I.B. Kuźma (red.), Tematy trudne. Sytuacje badawcze (s.91-110). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 5. Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie powinien mieć następującą formę (jeśli artykuł posiada numer DOI podajemy go na końcu):
  • Walczak-Duraj, D. (2012). Instytucjonalizacja i instrumentalizacja odpowiedzialności moralnej w społeczeństwie netokratycznym, Folia Sociologica, 40/2012, 89-111, DOI:11089/885
  • Rokita, J. (2014). Górska wyprawa strefy euro, W Sieci, 6/2014, 24-26
 6. Jeśli tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem w czasopiśmie, książką, ani rozdziałem w książce to opis powinien mieć następującą formę.
 7. Opis prac niepublikowanych powinien przyjąć następującą postać:
  • Kubala, K. (2007). Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej w dyskursie elit symbolicznych w Polsce. Niepublikowana praca doktorska. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
  • Kotras, M. (2012). Słowa są ważne. Rekonstrukcja obrazu kampanii wyborczej prezentowanego w łódzkich codziennych gazetach. Referat zaprezentowany podczas konferencji Culture, Communication, Cognition, 9 maja 2012. Lublin, Polska.
  • Giza, A. (w druku). Kształtowanie samowiedzy Polaków poprzez dyskurs publiczny, Warszawa: Scholar.

Procedura recenzowania i publikowania

 1. Po otrzymaniu przez Redakcję tekstu, autor zostanie poinformowany drogą elektroniczną o rozpoczęciu procedury publikacji.
 2. Każdy nadesłany artykuł przechodzi dwuetapową recenzję – formalno-merytoryczną (wewnętrzną) i merytoryczną właściwą (zewnętrzną). Pomyślne przejście I etapu recenzji kwalifikuje tekst do wejścia w zasadniczy proces recenzji i przesłania go do recenzentów zewnętrznych.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów bez porozumienia z autorem, jak również ewentualnego opatrzenia artykułu fotografiami.
 4. Zgodnie z wytycznymi MNiSW procedura recenzyjna przebiega według zasad podwójnej anonimowej recenzji (double-blind review). Każdy artykuł jest przekazywany dwóm recenzentom, nie będącym pracownikami jednostki wydającej czasopismo. Redakcja przestrzega zasady poufności i anonimowości. Po recenzji, Redakcja przesyła do autora treść recenzji w formie pisemnej z jednoznacznym wnioskiem, co do przyjęcia/przyjęcia warunkowego/odrzucenia artykułu. W przypadku otrzymania od recenzenta uwag krytycznych, tekst może zostać opublikowany po wprowadzeniu przez autora sugerowanych poprawek oraz uzyskaniu pozytywnej recenzji.
 5. Recenzja zostaje sporządzona w oparciu o formularz recenzji. Ocena recenzentów staje się wiążąca dla Redakcji.
 6. Procedura recenzowania została skonstruowana zgodnie z wytycznymi MNiSW. Recenzenci dobierani są ze względu na zainteresowania badawcze, tak by recenzent i autor nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych, jak również by uniknąć konfliktu interesów.

Prawa autorskie

 1. Czasopismo „Władza sądzenia” służy rozwojowi nauki. Zamieszczone w nim publikacje dostępne są w formie open access i mogą zostać wykorzystane dla celów naukowych, edukacyjnych, poznawczych i niekomercyjnych z podaniem źródła.
 2. Pobieranie opłat za dostęp do informacji lub artykułów zawartych we „Władzy sądzenia” lub ograniczanie do niego dostępu jest zabronione.
 3. Odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na publikowanie materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich ponosi autor nadesłanej pracy. Autor ma obowiązek dostarczyć Redakcji pisemną zgodę właściciela praw autorskich w przypadku korzystania w swoim tekście z materiałów chronionych prawem autorskim.
 4. Wychwycone przejawy nierzetelności naukowej i zwykłej nieuczciwości (jak plagiaty) będą dokumentowane i upubliczniane (z powiadomieniem odpowiednich instytucji włącznie).
 5. Nadesłanie artykułu do publikacji we „Władzy sądzenia”, jest równoznaczne ze zgodą autora na udostępnienie swojej pracy i informacji w niej zawartych dla celów, jakim służyć ma niniejsze czasopismo.
 6. Redakcja „Władzy Sądzenia” w procedurze publikowania i udostępniania tekstów przyjmuje zasady określone w licencji Creative Commons 4.0 Uznanie Autorstwa-Niekomercyjne Użycie-Na Tych Samych Warunkach.
 7. Miejscem deponowania tekstów publikowanych w czasopiśmie „Władza Sądzenia” są: strona internetowa „Władzy Sądzenia” (www.wladzasadzenia.pl) Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (www.repozytorium.uni.lodz.pl), baza The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (www.cejsh.icm.edu.pl), baza Directory of Open Access Journal (www.doaj.org).

Oświadczenie dla Autorek i Autorów składających tekst do „Władzy Sądzenia”

Informacja dla Autorek i Autorów dotycząca procedury publikowania i recenzowania

Formularz recenzji