20 punktów MNiSW

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że zgodnie z nowym, rozszerzonym wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 roku czasopismo Władza Sądzenia uzyskało 20 punktów.

Wsparcie finansowe władz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ pozwala nam przystąpić do przygotowania czterech numerów planowanych na rok 2020.

Pragniemy poinformować o już rozpoczętych pracach nad numerem „Problemy różnorodności i wielokulturowości w medycynie”. Poniżej zamieszczamy CfP. Ponadto zachęcamy do zgłaszania propozycji tekstów zgodnych z profilem czasopisma http://wladzasadzenia.pl/call-for-papers/

Uprzejmie zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do numeru tematycznego Władzy Sądzenia pt. Problemy różnorodności i wielokulturowości w medycynie.

Ostatnia dekada to okres szybko następujących zmian struktury społeczeństwa polskiego. Jedną z przyczyn tej zmiany jest emigracja Polaków za granicę oraz imigracja różnych grup narodowościowych, etnicznych i religijnych do Polski. W ciągu kilku lat Polska stała się krajem atrakcyjnym dla różnych grup cudzoziemców – turystów, pracowników sezonowych, pracowników biznesowych, studentów. Zmiany te związane są z jednej strony ze zmianami prawnymi ułatwiającymi przyjazd do Polski (przystąpienie do strefy Schengen dla osób z UE, liberalizacja przepisów umożliwiających zatrudnianie osób spoza UE, w tym głównie z Ukrainy), a z drugiej strony ze zmianami społeczno-gospodarczymi mającymi wpływ na większe zainteresowanie Polską, jako państwem, w którym warto żyć, pracować i studiować.
Coraz większy napływ cudzoziemców do Polski stanowi wyzwanie dla różnych systemów społecznych, w tym dla systemu opieki zdrowotnej. Pytanie, jakie można zatem zadać dotyczy tego, w jakim stopniu system opieki zdrowotnej jest przygotowany do szerszego kontaktu z pacjentem pochodzącym z innej kultury/religii oraz czy i do jakiego stopnia konieczne jest wprowadzenie zmian mających na celu przygotowanie pracowników systemu opieki zdrowotnej do kontaktu z tymi pacjentami.

W związku z powyższym proponujemy w najbliższym tomie czasopisma „Władza sądzenia” podjęcie zagadnień z zakresu społecznych, kulturowych, politycznych, bioetycznych i medycznych aspektów różnorodności i wielokulturowości w medycynie. Jako wstępną propozycję naukowych rozważań proponujemy tematy mieszczące się w następującym spectrum zagadnień:

Wielokulturowość a medycyna w obszarze zainteresowań socjologii medycyny.
Edukacja medyczna w zakresie kompetencji interkulturowych.
Kompetencje interkulturowe studentów i pracowników opieki medycznej – aspekty teoretyczne.
Mierzenie kompetencji kulturowych wśród studentów/pracowników opieki medycznej.
Dyskryminacja pacjentów pochodzących z różnych grup mniejszościowych – aspekty prawne i społeczne.
Leczenie pacjentów pochodzących z mniejszościowych grup narodowych, etnicznych i religijnych.
Problemy bioetyki w wielokulturowym świecie.

Prosimy o nadsyłanie propozycji artykułów do 10.02.2020 na podane niżej adresy e-mail. Akceptacja propozycji tekstów nastąpi do 20 lutego 2020 r. Termin dostarczenia pełnych tekstów to: 30.04.2020 r. Wskazówki dla Autorów, numery archiwalne Władzy Sądzenia oraz inne potrzebne informacje są dostępne na stronie: http://wladzasadzenia.pl/. Za publikację w półroczniku Władza Sądzenia przyznawanych jest aktualnie 20 pkt. MNiSW. W razie pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt. Czekamy na Państwa zgłoszenia!
Redaktorzy tomu: dr n. hum. Agnieszka Pawlak (agnieszka.pawlak@umed.lodz.pl) i dr n. hum. Paweł Przyłęcki (pawel.przylecki@umed.lodz.pl) z Zakładu Socjologii, Katedry Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.