Redakcja i Rada Naukowa

Redakcja

 • Redaktor naczelny: Konrad Kubala
 • Redaktorzy prowadzący: Karolina Messyasz, Marcin Kotras
 • Redaktorzy tematyczni: Danuta Walczak-Duraj, Iza Desperak, Barbara Ober-Domagalska, Alicja Łaska-Formejster, Łukasz Kutyło
 • Redaktorzy graficzni: Tomasz Ferenc, Mariusz Libel
 • Redaktor językowy: Barbara Fronczkowska

Rada naukowa

 • Zbigniew Bokszański, Uniwersytet Łódzki
 • Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Yali Cong, Peking University
 • Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Uniwersytet Łódzki
 • Andrew McKinnon, University of Aberdeen
 • Tomasz Ferenc, Uniwersytet Łódzki
 • Krzysztof Konecki, Uniwersytet Łódzki
 • David Ost, Hobart and William Smith Colleges NY
 • Mikołaj Cześnik, Uniwersytet SWPS
 • Anna Horolets, Uniwersytet Gdański
 • Adam Ostolski, Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Kędziora, Uniwersytet Łódzki
 • Stanisław Kosmynka, Uniwersytet Łódzki
 • Krzysztof Nawratek, University of Sheffield, UK
 • Guglielmo Meardi, University of Warwick, UK
 • Hasan Hüseyin Akkaş, Univeristy of Usak, Turkey
 • Volodymyr Satsyk, Kyiv National Economy University

Rada recenzentów

 • Adam Bartoszek, Uniwersytet Śląski
 • Felicjan Bylok, Politechnika Częstochowska
 • Franciszek Czech, Uniwersytet Jagielloński
 • Mieczysław Gałuszka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Jolanta Grotowska-Leder, Uniwersytet Łódzki
 • Lesław H. Haber, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Jolanta Kopka, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Tomasz Krakowiak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
 • Anna Kubiak, Uniwersytet Łódzki
 • Jan Maciejewski, Uniwersytet Wrocławski
 • Ewa Malinowska, Uniwersytet Łódzki
 • Agnieszka Michalska-Żyła, Uniwersytet Łódzki
 • Ewa Migaczewska, Akademia Górniczo-Hutniczo im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Sławomir Partycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Dorota Pietrzyk-Reeves, Uniwersytet Jagielloński
 • Andrzej Piotrowski, Uniwersytet Łódzki
 • Krzysztof Przybyszewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Paweł Przyłęcki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Ewa Rokicka, Uniwersytet Łódzki
 • Michał Skorzycki, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Urszula Swadźba, Uniwersytet Śląski
 • Janusz Sztumski, Górnośląska Szkoła Handlowa w Katowicach
 • Monika Katarzyna Ślufińska, Uniwersytet Jagielloński
 • Maria Tyshchenko, Kyiv National Economy University
 • Witold Wrzesień, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Maria Zielińska, Uniwersytet Zielonogórski
 • Monika Żak, Uniwersytet Śląski

Redaktor naczelny

  • Redaktor naczelny: Konrad Kubala

Interesuje się praktycznymi i teoretycznymi problemami funkcjonowania komunikacji politycznej w demokracjach liberalnych, wpływem dyskursu publicznego na powstawanie dominujących form „racjonalności” oraz ekonomizacją powszechnych postaci „refleksyjności zinstytucjonalizowanej”

Wybrane publikacje
Konrad Kubala (2017) Racjonalność, refleksyjność, praca. Łódzkie studium przypadku, „Władza sądzenia”, XI, ss: 103-128, ISSN: 2300-1690
Konrad Kubala (2016) Rationality in discourses on work and entrepreneurship. Institutional reflexity vs. dominating methods of defining reality in (post)transformational Poland, „Acta Univesitatis Lodziensis Folia Sociologica”, 59, ss: 23-41, ISSN: 0208-600X
Konrad Kubala (2016) Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej. Przedakcesyjny dyskurs polskich elit symbolicznych, ISBN: 978-83-8088-422-9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Konrad Kubala (2015) Obrazy Okrągłego Stołu w 25. rocznicę rozmów w Magdalence. Modele wyjaśniania i oceny obecne w polskim dyskursie prasowym, „Przegląd Socjologiczny” nr 2, tom 64, ss. 131-155., ISSN: 0033-2356
Konrad Kubala (2014) Zaufanie do elit politycznych w Polsce. Dziedzictwo i teraźniejszość, „Roczniki Nauk Społecznych”, 6(42) nr 2, ss: 33-46, ISSN: 0137-4176, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Katedra Socjologii Polityki i Moralności.
Konrad Kubala (2013) Definiowanie i problematyzowanie „racjonalności” świata pracy w refleksyjnej nowoczesności. Przypadek audycji radiowej „Ekonomia, kapitał, gospodarka”, „Acta Univesitatis Lodziensis Folia Sociologica”, 46, ss: 5-25, ISSN: 0208-600X
Konrad Kubala (2013) Retoryka polityczna a rozumienie i uzasadnianie rzeczywistości demokratycznego kapitalizmu w wybranych polskich expose III Rzeczpospolitej, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 3(25), ss: 361-388, ISSN: 1733-6716
Konrad Kubala (2014) Stosunki definiowania pracy w nowym kapitalizmie. Przypadek audycji radiowej Ekonomia, kapitał, gospodarka, „Humanizacja Pracy”, 2(276), ss: 15-37, ISSN: 1643-7446
Konrad Kubala (2012) „Racjonalność” w dyskursie polityki polskiej na przykładzie expose D. Tuska w 2011 r. Dominująca odmiana refleksyjności zinstytucjonalizowanej, „Władza sądzenia”, I, ss: 26-51, ISSN: 2300-1690
Konrad Kubala (2008) Obrazy Unii Europejskiej w polskim dyskursie prasowym. Analiza kompleksów dyskursywnych, „Acta Univesitatis Lodziensis Folia Sociologica”, 33, ss: 7-56, ISSN: 0208-600X

Wybrane artykuły w monografiach
Kubala K. (2010), Spór o Polskę. Publicystyka w tworzeniu społecznych ram pamięci w latach 1989-2009, [w:] „Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Wybrane podejścia badawcze i interpretacyjne” (Walczak-Duraj D., red.), Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Kubala K. (2009) European Identity. Cultural and Institutional Determinants of European Community Project [w]: „European Union – Present and Future” (Gizicki W., red.), Lublin: KUL.
Kubala K. (2009) Obrazy Europy w prasowych dyskursach narodowych a konceptualny wymiar tożsamości europejskiej, [w:] Społeczne dylematy Europy (Gizicka D., red.), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Kubala K. (2008) Analiza dyskursu a badania semantycznych fundamentów socjalizacji politycznej, w: Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. (Horolets A., red.) Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Redagowanie numeru lub tomu czasopisma
Konrad Kubala, Piotr Pieńkowski (2015) Bezpieczeństwo. Między sądzeniem a stanem rzeczy, „Władza sądzenia”, 5, ISSN: 2300-1690
Konrad Kubala, Krzysztof Nawratek (2014) Radykalny inkluzywizm. Orygenes zamiast Schmitta, „Władza sądzenia”, 3, ISSN: 2300-1690
Konrad Kubala, Karolina Messyasz (2013) Polityka, ekonomia, ideologia. Socjologia polityki wobec współczesnych problemów władzy, „Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 46, ISSN: 0208-600X

Praca w redakcji czasopism naukowych
Władza sądzenia, ISSN: 2300-1690, redaktor prowadzący, członek redakcji wydawnictwa.

Wybrane uczestnictwo w konferencjach naukowych
“(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities ESA 2017”, termin konferencji Athens, Greece, 29 Aug. – 01 Sept. 2017; organizator: European Sociological Association; tytuł referatu: Discourses on work and entrepreneurship. Defining reality in (post)transformational Poland
“Society, economy and economic science”, termin konferencji: Kyiv, April 20-21, 2017; organizator: Vadym Hetman National Economy University; tytuł referatu: Framing social responsibility in semi-peripheral countries: The case of Poland
Organizacja grupy tematycznej nr 93: „Dyskursy (post)transformacyjne o pracy i przedsiębiorczości” na XVI Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Solidarność w czasach nieufności” (Gdańsk 14-17 września 2016).
„Differences, Inequalities and Sociological Imagination ESA 2015”, Praga, termin konferencji 2015-08; organizator: European Sociological Association; tytuł referatu: Rationality in discourses on work and entrepreneurship. Institutional reflexivity versus dominating methods of defining reality in (post)transformational Poland
10 Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, termin konferencji 2015-09; organizator: Komitet Nauk Filozoficznych PAN i Polskie Towarzystwo Filozoficzne; tytuł referatu: Jaka racjonalność? Socjologiczne dylematy myślenia o modernizacji refleksyjnej
„Humanizacja pracy w społeczeństwach nowoczesnych technologii i elastycznych form pracy”, Łódź, termin konferencji 06-2013; organizator: Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ; tytuł referatu: Stosunki definiowania pracy w „nowym kapitalizmie”. Przypadek audycji radiowej „Ekonomia, kapitał, gospodarka”
XV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Co po kryzysie?” (Szczecin 11-14 września 2013). Szczecin, termin konferencji 09-2013; organizator: PTS i Uniwersytet Szczeciński; tytuł referatu: „Definiowanie pożądanych polityk modernizacyjnych w polskim dyskursie publicznym na przykładzie audycji Ekonomia, Kapitał, Gospodarka w radiu TOK FM”
Organizacja grupy tematycznej nr 51: „Polityka, ekonomia, ideologia. Oblicza władzy w refleksyjnej nowoczesności” na XV Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Co po kryzysie?” (Szczecin 11-14 września 2013).
Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych, Kazimierz Dolny, termin: 06-2012; organizator: Zakład Pedagogiki Kultury UMCS oraz Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ; referat: Problemy analizy dyskursu publicznego.
Media a polityka – między informacją i kreacją, Kraków, termin: 11-2012; organizator: Zakład Dziennikarstwa Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ; referat: Retoryka polityczna a sposoby reprezentacji problemów publicznych w polskich exposé III Rzeczpospolitej.
Culture, Communication and Cognition. Explaining Cognitive-Cultural Components of Media and Communication, Lublin, termin: 05-2012; organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; referat: Typ racjonalności w dyskursie polityki polskiej na przykładzie exposé premiera D. Tuska w 2011 r. Dominująca odmiana refleksyjności zinstytucjonalizowanej.
II Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe Człowiek-Społeczeństwo-Państwo pt. „Skąd przyszliśmy – dokąd idziemy? Dylematy rozwojowe w Europie, Rytro, termin: 05-2008; organizator: Katedra Politologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; referat: Obrazy Europy w prasowych dyskursach narodowych a konceptualny wymiar tożsamości europejskiej.
XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS pt. „Co dzieje się ze społeczeństwem?”, Kraków, termin: 09-2010; organizator: Polskie Towarzystwo Socjologiczne; referat: Obrazy Okrągłego Stołu w 20-stą rocznicę rozmów w Magdalence. Modele wyjaśniania i oceny obecne w polskim dyskursie prasowym.
Polityka-Etyka-Praca. Dylematy społeczne po dwóch dekadach transformacji (1989-2010), Bukowina Tatrzańska, termin: 06-2010; organizator: Katedra Socjologii Polityki i Moralności Uniwersytetu Łódzkiego; referat: Spór o Polskę. Publicystyka w tworzeniu społecznych ram pamięci w latach 1989-2009.
Enklawy życia społecznego II, Szczecin, termin: 10-2008; organizator: Instytut Socjologii i Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego; referat: Tożsamość europejska. Kulturowe i instytucjonalne determinanty europejskiego projektu wspólnotowego.

Monografie naukowe – redakcja lub współredakcja monografii
Konrad Kubala, Łukasz Kutyło (2014) Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, stron: 154, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-7969-077-0

Realizowane projekty badawcze za pośrednictwem UŁ
„Obserwatorium Polityczne”, numer decyzji MNiSW – 7066/E-345/R/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.

Recenzenci tomów w roku:

2012 – Jolanta Kopka, Michał Skorzycki, Paweł Przyłęcki

2013 – Ewa Migaczewska, Stanisław Kosmynka

2014 – Tomasz Krakowiak, Agnieszka Michalska Żyła, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, Michał Skorzycki, Wojciech Woźniak, Marian Niezgoda, Aldona Guzik, Piotr Chomczyński, Karol Franczak

2015 – Olga Nowaczyk, Małgorzata Burnecka, Joanna Tegnerowicz, Paweł Przyłęcki, Stanisław Kosmynka, Marta Petelewicz, Ewa Migaczewska, Iza Franckiewicz-Olczak, Justyna Nyćkowiak, Jolanta Kopka, Dominika Byczkowska, Radosław Kossakowski, Anna Kacperczyk, Piotr Forecki, Monika Ryszewska, Piotr Goldstein, Nadya Trach, Marcin Pierzchała, Aleksandra Leszczyńska, Łucja Kapralska, Łukasz Krzyżowski, Dariusz Wojakowski

2016 – Waldemar Dymarczyk, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, Renata Szczepanik, Ewa Hyży, Agnieszka Pawlak, Jolanta Klimczak-Ziółek, Stanisław Kosmynka, Jolanta Kopka, Michał Skorzycki, Michał Pienias, Paweł Przyłęcki, Dariusz Juraś, Monika Banaś, Leszek Korporowicz, Łukasz Stach, Olga Dudar, Dmytro Myrnovych, Piotr Goldstein

2017 – Iwona Kudlińska, Andrzej Kacprzak, Wojciech Woźniak, Magdalena Rek-Woźniak, Emilia Garncarek, Andrzej Roztocki, Krystyna Dzwonkowska-Godula, Magdalena Wieczorkowska, Rafał Mielczarek, Małgorzata Synowiec-Piłat, Agnieszka Pawlak, Anna Alichniewicz, Jan Domaradzki, Przemek Pluciński, Adam Ostolski, Iwona Taranowicz, Adrianna Surmiak, Michał Cebula, Mikołaj Pawlak, Monika Żak, Marcin Żemigała, Bartosz Mika, Radosław Tyrała

Kontakt:

Władza sądzenia

 • Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ
 • ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
 • 90-214 Łódź
 • e-mail: wladzasadzenia@gmail.com
 • tel.: +48 42 635 55 33
 • ISSN 2300-1690
 • Wersją pierwotną czasopisma „Władza Sądzenia” jest wersja elektroniczna
 • Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus
 • Zgodnie z nowym, rozszerzonym wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 roku czasopismo Władza Sądzenia uzyskało 20 punktów.