Editorial staff

Editorial staff

 • Editor-in-Chief: Konrad Kubala (since 2017)
 • Executive editors: Karolina Messyasz, Marcin Kotras
 • Associate/thematic editors: Danuta Walczak-Duraj, Iza Desperak, Barbara Ober-Domagalska, Alicja Łaska-Formejster, Łukasz Kutyło
 • Editorial assistant: Karolina Messyasz
 • Linguistic editor: Barbara Fronczkowska

Editorial board:

 • Zbigniew Bokszański, Uniwersytet Łódzki
 • Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Yali Cong, Peking University
 • Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Uniwersytet Łódzki
 • Andrew McKinnon, University of Aberdeen
 • Tomasz Ferenc, Uniwersytet Łódzki
 • Krzysztof Konecki, Uniwersytet Łódzki
 • David Ost, Hobart and William Smith Colleges NY
 • Mikołaj Cześnik, ISP PAN
 • Anna Horolets, Uniwersytet Gdański
 • Adam Ostolski, Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Kędziora, Uniwersytet Łódzki
 • Stanisław Kosmynka, Uniwersytet Łódzki
 • Krzysztof Nawratek, University of Plymouth, UK
 • Guglielmo Meardi, University of Warwick, UK
 • Hasan Hüseyin Akkaş, Univeristy of Usak, Turkey

Consulting editors:

 • Adam Bartoszek, Uniwersytet Śląski
 • Felicjan Bylok, Politechnika Częstochowska
 • Franciszek Czech, Uniwersytet Jagielloński
 • Mieczysław Gałuszka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Jolanta Grotowska-Leder, Uniwersytet Łódzki
 • Lesław H. Haber, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Jolanta Kopka, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Tomasz Krakowiak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
 • Anna Kubiak, Uniwersytet Łódzki
 • Jan Maciejewski, Uniwersytet Wrocławski
 • Ewa Malinowska, Uniwersytet Łódzki
 • Ewa Migaczewska, Akademia Górniczo-Hutniczo im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Sławomir Partycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Dorota Pietrzyk-Reeves, Uniwersytet Jagielloński
 • Andrzej Piotrowski, Uniwersytet Łódzki
 • Krzysztof Przybyszewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Paweł Przyłęcki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Ewa Rokicka, Uniwersytet Łódzki
 • Michał Skorzycki, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Urszula Swadźba, Uniwersytet Śląski
 • Janusz Sztumski, Górnośląska Szkoła Handlowa w Katowicach
 • Monika Katarzyna Ślufińska, Uniwersytet Jagielloński
 • Witold Wrzesień, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Maria Zielińska, Uniwersytet Zielonogórski

Editor-in-Chief:

 • Editor-in-Chief: Konrad Kubala (since 2017 -)
 • I have a keen interest in the theory and practice of political communication in liberal democracies, the impact of political discourse on the emergence of dominating forms of rationality and the economization of common types of “institutionalized reflexivity”.

  2000 – 2004
  Assistant – doctoral student, Institute of Sociology, University of Lodz
  2007
  Ph.D of human science in the field of Sociology (Institute of Sociology, University of Lodz)
  2003 –
  Adjunct in the Department of Sociology of Politics and Morality, Institute of Sociology, University of Lodz

  Selected publications:
  Konrad Kubala (2017) Racjonalność, refleksyjność, praca. Łódzkie studium przypadku, “Władza sądzenia”, XI, ss: 103-128, ISSN: 2300-1690
  Konrad Kubala (2016) Rationality in discourses on work and entrepreneurship. Institutional reflexity vs. dominating methods of defining reality in (post)transformational Poland, “Acta Univesitatis Lodziensis Folia Sociologica”, 59, ss: 23-41, ISSN: 0208-600X
  Konrad Kubala (2016) Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej. Przedakcesyjny dyskurs polskich elit symbolicznych, ISBN: 978-83-8088-422-9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Konrad Kubala (2015) Obrazy Okrągłego Stołu w 25. rocznicę rozmów w Magdalence. Modele wyjaśniania i oceny obecne w polskim dyskursie prasowym, „Przegląd Socjologiczny” nr 2, tom 64, ss. 131-155., ISSN: 0033-2356
  Konrad Kubala (2014) Zaufanie do elit politycznych w Polsce. Dziedzictwo i teraźniejszość, “Roczniki Nauk Społecznych”, 6(42) nr 2, ss: 33-46, ISSN: 0137-4176
  Konrad Kubala (2013) Definiowanie i problematyzowanie „racjonalności” świata pracy w refleksyjnej nowoczesności. Przypadek audycji radiowej „Ekonomia, kapitał, gospodarka”, “Acta Univesitatis Lodziensis Folia Sociologica”, 46, ss: 5-25, ISSN: 0208-600X
  Konrad Kubala (2013) Retoryka polityczna a rozumienie i uzasadnianie rzeczywistości demokratycznego kapitalizmu w wybranych polskich expose III Rzeczpospolitej, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 3(25), ss: 361-388, ISSN: 1733-6716
  Konrad Kubala (2014) Stosunki definiowania pracy w nowym kapitalizmie. Przypadek audycji radiowej Ekonomia, kapitał, gospodarka, “Humanizacja Pracy”, 2(276), ss: 15-37, ISSN: 1643-7446
  Konrad Kubala (2012) „Racjonalność” w dyskursie polityki polskiej na przykładzie expose D. Tuska w 2011 r. Dominująca odmiana refleksyjności zinstytucjonalizowanej, “Władza sądzenia”, I, ss: 26-51, ISSN: 2300-1690
  Konrad Kubala (2008) Obrazy Unii Europejskiej w polskim dyskursie prasowym. Analiza kompleksów dyskursywnych, “Acta Univesitatis Lodziensis Folia Sociologica”, 33, ss: 7-56, ISSN: 0208-600X

  Selected articles in monographs:
  Kubala K. (2010), Spór o Polskę. Publicystyka w tworzeniu społecznych ram pamięci w latach 1989-2009, [w:] „Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Wybrane podejścia badawcze i interpretacyjne” (Walczak-Duraj D., red.), Łódź: Wydawnictwo UŁ.
  Kubala K. (2009) European Identity. Cultural and Institutional Determinants of European Community Project [w]: “European Union – Present and Future” (Gizicki W., red.), Lublin: KUL.
  Kubala K. (2009) Obrazy Europy w prasowych dyskursach narodowych a konceptualny wymiar tożsamości europejskiej, [w:] Społeczne dylematy Europy (Gizicka D., red.), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  Kubala K. (2008) Analiza dyskursu a badania semantycznych fundamentów socjalizacji politycznej, w: Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. (Horolets A., red.) Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

  Editing journals:
  Konrad Kubala, Piotr Pieńkowski (2015) Bepieczeństwo. Między sądzeniem a stanem rzeczy, “Władza sądzenia”, 5, ISSN: 2300-1690
  Konrad Kubala, Krzysztof Nawratek (2014) Radykalny inkluzywizm. Orygenes zamiast Schmitta, “Władza sądzenia”, 3, ISSN: 2300-1690
  Konrad Kubala, Karolina Messyasz (2013) Polityka, ekonomia, ideologia. Socjologia polityki wobec współczesnych problemów władzy, “Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 46, ISSN: 0208-600X
  Praca w redakcji czasopism naukowych
  Władza sądzenia, ISSN: 2300-1690, Executive editor, członek redakcji wydawnictwa.

  Selected participation in scientific conferences:
  “(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities ESA 2017”, Athens, Greece, 29 Aug. – 01 Sept. 2017; European Sociological Association; title of the paper: Discourses on work and entrepreneurship. Defining reality in (post)transformational Poland.
  “Society, economy and economic science”, Kyiv, April 20-21, 2017; organizator: Vadym Hetman National Economy University; title of the paper: Framing social responsibility in semi-peripheral countries: The case of Poland.
  Organization of the thematic group 93: „Dyskursy (post)transformacyjne o pracy i przedsiębiorczości” na XVI Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Solidarność w czasach nieufności” (Gdańsk 14-17 września 2016).
  “Differences, Inequalities and Sociological Imagination ESA 2015”, Praga, 2015-08; European Sociological Association; title of the paper: Rationality in discourses on work and entrepreneurship. Institutional reflexivity versus dominating methods of defining reality in (post)transformational Poland.
  10 Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, 2015-09; Komitet Nauk Filozoficznych PAN i Polskie Towarzystwo Filozoficzne; title of the paper: Jaka racjonalność? Socjologiczne dylematy myślenia o modernizacji refleksyjnej.
  “Humanizacja pracy w społeczeństwach nowoczesnych technologii i elastycznych form pracy”, Łódź, 06-2013; Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ; title of the paper: Stosunki definiowania pracy w „nowym kapitalizmie”. Przypadek audycji radiowej „Ekonomia, kapitał, gospodarka”.
  XV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Co po kryzysie?” (Szczecin 11-14 września 2013). Szczecin, 09-2013; PTS i Uniwersytet Szczeciński; title of the paper: „Definiowanie pożądanych polityk modernizacyjnych w polskim dyskursie publicznym na przykładzie audycji Ekonomia, Kapitał, Gospodarka w radiu TOK FM”.
  Organization of the thematic group: „Polityka, ekonomia, ideologia. Oblicza władzy w refleksyjnej nowoczesności” na XV Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Co po kryzysie?” (Szczecin 11-14 września 2013).
  Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych, Kazimierz Dolny, 06-2012; Zakład Pedagogiki Kultury UMCS oraz Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ; title of the paper: Problemy analizy dyskursu publicznego.
  Media a polityka – między informacją i kreacją, Kraków, 11-2012; Zakład Dziennikarstwa Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ; title of the paper: Retoryka polityczna a sposoby reprezentacji problemów publicznych w polskich exposé III Rzeczpospolitej.
  Culture, Communication and Cognition. Explaining Cognitive-Cultural Components of Media and Communication, Lublin, 05-2012; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; title of the paper: Typ racjonalności w dyskursie polityki polskiej na przykładzie exposé premiera D. Tuska w 2011 r. Dominująca odmiana refleksyjności zinstytucjonalizowanej.
  II Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe Człowiek-Społeczeństwo-Państwo pt. „Skąd przyszliśmy – dokąd idziemy? Dylematy rozwojowe w Europie, Rytro, 05-2008; Katedra Politologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; title of the paper: Obrazy Europy w prasowych dyskursach narodowych a konceptualny wymiar tożsamości europejskiej.
  XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS pt. „Co dzieje się ze społeczeństwem?”, Kraków, 09-2010; Polskie Towarzystwo Socjologiczne; title of the paper: Obrazy Okrągłego Stołu w 20-stą rocznicę rozmów w Magdalence. Modele wyjaśniania i oceny obecne w polskim dyskursie prasowym.
  Polityka-Etyka-Praca. Dylematy społeczne po dwóch dekadach transformacji (1989-2010), Bukowina Tatrzańska, 06-2010; Katedra Socjologii Polityki i Moralności Uniwersytetu Łódzkiego; title of the paper: Spór o Polskę. Publicystyka w tworzeniu społecznych ram pamięci w latach 1989-2009.
  Enklawy życia społecznego II, Szczecin, 10-2008; Instytut Socjologii i Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego; title of the paper: Tożsamość europejska. Kulturowe i instytucjonalne determinanty europejskiego projektu wspólnotowego.

  Monographs:
  Konrad Kubala (2016) Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej. Przedakcesyjny dyskurs polskich elit symbolicznych, ISBN: 978-83-8088-422-9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  Konrad Kubala, Łukasz Kutyło (2014) Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, stron: 154, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-7969-077-0.

  Research projects led:
  “Obserwatorium Polityczne”, numer decyzji MNiSW – 7066/E-345/R/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.

 • Editor-in-Chief: Danuta Walczak-Duraj (2012 – 2016)
 • 1970 – 1974
  Assistant – doctoral student, Institute of Sociology, University of Lodz
  1974
  Ph.D of human science in the field of Sociology (Institute of Sociology, University of Lodz)
  1974 – 1988
  Adjunct in the Department of Sociology of Industry, Institute of Sociology, University of Lodz
  1988
  ‘doktor habilitowany’ degree of human science in field of sociology (Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Science Warsaw)
  1988 – 2002
  Associate professor of University of Lodz in the Department of Sociology of Industry
  1993 – 1999
  Vice Dean of Faculty of Economics and Sociology University of Lodz
  1993
  University of Lodz Rector representative for direct cooperation with Peking University, Beijing, China
  1998 – now
  Chef of Department of Sociology of Politics and Morality
  2003 – 2017
  Professor of human science
  2003 – now
  vocation on position of Professor in Faculty of Economics and Sociology University of Lodz

  other institutions (except UL)
  1996 – 2006
  The Dean of Faculty of Politics and International Relations, Pawel Wlodkowic College University Plock
  2002 – now
  Editor in Chief „Humanizacja Pracy”
  2010- now
  Member of University Accreditation Board for sociology field of study

  Research projects led:
  Ethical Covernance of Biological and Biomedical Research: Chinese – European Co-operation
  Role in the project: Polish Coordinator of the project [6th Framework Programme]; Host Institution: London School of Economics and Political Science, Poland, Germany, Austria, Netherlands, Switzerland, China
  Socio-political activity of rural women
  Role in the project: Principal Investigator; Host Institution: Poland
  The Structure and Condition of Social Capital of Local Action Group
  Role in the project: Investigator; Host Institution: Poland, EU
  Ethical dilemmas in medicine. Comparative aspect. (The project was concentrated on scientific staff exchange)
  Role in the project: Principal Investigator; Host Institution: Poland, China
  The Structure and Condition of Social Capital of Local Action Group
  Role in the project: Investigator; Host Institution: Poland

  Other projects:
  1. Polish local elections in youth experience – comparative aspects (2010-2011)
  2. Polish local elections in youth experience – comparative aspects (2006-2007)
  3. Social consequences of the administrative reform and the reform in health care system (2000-2001)
  4. Ethics of market in the perspective of political communication (1999-2000)
  5. Functions of stereotypes in TV commercials (team research) (1997-1998)
  6. The image of Polish society in mass media (team research) (1996-1997)
  7. The image of Polish society in mass media (team research) (1995-1996)

  Resindental scholarships:
  • Russia, Lomonosow University of Moscow
  • Russia, Academy of Science in Sankt Petersburg
  • France, University of Lyon II
  • China, Medical University Beijing
  • France, University of Lyon II
  • China, Medical University
  • China, Peking University

  Awards
  1. Silver Cross of Merit (1996)
  2. Golden Cross of Merit (2001)
  3. University of Lodz Golden Medal (1992)
  4. Scientific Society for Organisation and Management Golden Medal (1995)
  5. ‘In the Service of Society and Science’ Medal (2004)
  6. National Board of Education Medal (2004)

  Prizes for scientific, educational and organizational activity
  1. The Prize of the Minister of Science, Higher Education and Technics (1976)
  2. The Prize of Minister of National Education (1990)
  3. The Scientific Prize of the City of Lodz (1970, 1985)

  • 13 (thirteen) individual and 6 team prizes of the University of Lodz Rector
  • 1st Individual Prize of University of Lodz Rector for book: Ład etyczny w gospodarce rynkowej. Doświadczenia polskiej transformacji
  • 1st Prize of University of Lodz Rector for the best academic study book (1999)
  • 2nd Prize of University of Lodz Rector for the best academic study book (2012)
  • 1st Prize University of Lodz Rector for teaching young academic faculty (2011)
  • 12 (twelve) University of Lodz Rector Prizes for didactic and educational work

  Selected publications:
  D. Walczak-Duraj (2017), Przyczyny deficytów i dylematów etycznych w badaniach naukowych, “Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, vol. 20 nr 1, www. annalesonline.uni.lodz.pl
  D. Walczak-Duraj (2017), Kształtowanie wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych młodzieży- podstawowe problemy [w:] U. Swadźba, R. Cekiera, M. Żak (red.), Praca-konsumpcja- przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
  D. Walczak-Duraj, J. Duraj (2017), Zintegrowany świat działalności komercyjno- społecznej przedsiębiorstw społecznych [w:] M. Grabowska, B. Ślusarczyk (red.), Zarządzanie organizacją. Koncepcje, wyzwania, perspektywy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
  D. Walczak- Duraj ( 2017), Work Ethos or Countrer Ideology of Work? “Warsaw Forum of Economic Sociology, ” Volume 7, Number 1(13), Spring 2016, www. kolegia.sgh.waw.pl
  F. Bylok, U. Swadźba, D. Walczak-Duraj (2016), Praca i konsumpcja w perspektywie tworzenia ładu aksjonormatywnego, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice
  D. Walczak-Duraj (2016), Studenci wobec wyborów samorządowych w latach 2002-2014. Przyczynek do demokracji obywatelskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź www. wydawnictwo.uni.lodz.pl
  D. Walczak-Duraj (2016), Kształtowanie kompetencji wielokulturowych w perspektywie zróżnicowanych postaw obywatelskich europejskich muzułmanów [w:] A. Betlej, S. Partycki ,M. Parzyszek (red.), Organizacja społeczna w strukturach sieci. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin
  D. Walczak-Duraj (2016), Podejścia teoretyczne dotyczące włączania imigrantów do społeczeństwa przyjmującego [w:] A. Betlej, D. Błaszczak, M. Górka (red.), Społeczeństwo. Technologia. Gospodarka w świecie sieciowych powiązań. Ku przyszłości. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Sławomirowi Partyckiemu, Wydawnictwo KUL, Lublin
  D. Walczak-Duraj (2016), Niepewność i ryzyko jako główne ramy interpretacyjne współczesnych społeczeństw, “Humanizacja Pracy”, 1( 283)
  D. Walczak-Duraj ( 2015), Kontrideologia pracy jako czynnik dezintegracji społecznej [w:] U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak (red.), Praca- więź – integracja. Monografia poświęcona pamięci Profesora Władysława Jachera, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
  D. Walczak-Duraj ( 2015), Paradoksy demokracji w e-społeczeństwie. Korupcja dyskursu politycznego i populizm [w:] S. Partycki ( red.), E- społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin
  D. Walczak-Duraj (2015), Polityka i moralność [ w:] Janusz Mariański ( red.), Leksykon socjologii moralności. Podstawy- teorie, badania, perspektywy, Wydawnictwo Nomos, Kraków
  D. Walczak-Duraj (2015), Nowe formy aktywizacji zawodowej i społecznej w ocenie klientów pomocy społecznej, „ Humanizacja Pracy”, nr 1 ( 279)
  D. Walczak-Duraj (2015), Społeczne i moralne konsekwencje urynkowienia pracy w Polsce. Przykład szkolnictwa wyższego i służby zdrowia [w:] E. Kolasińska, A. Mrozowicki, J. Róg- Ilnicka (red.), Społeczny wymiar pracy w późnym kapitalizmie, „Humanizacja Pracy”, nr 3 (281)
  D. Walczak- Duraj (2015), Społeczna odpowiedzialności banków jako instytucji zaufania społecznego [w:] D. Walczak-Duraj, T. Milke ( red.), Społeczna odpowiedzialność instytucji „Humanizacja Pracy”, nr 4 ( 282)
  D. Walczak-Duraj, J. Mariański ( red.) (2014), Ład aksjonormatywny w okresie kryzysu, “Acta Universitatis Lodziensis, „Folia Sociologica”, nr 48
  D. Walczak-Duraj, Ł. Kutyło ( red.) (2014), Nowe formy pracy i zatrudnienia w perspektywie humanistycznej, “Humanizacja Pracy”, 1 (275)
  D. Walczak-Duraj (red.) (2014), Praca-rynek- zatrudnienie w perspektywie humanistycznej, “Humanizacja Pracy”, 2 (276)
  D. Walczak-Duraj (red.) (2014), Psychologiczno-społeczne uwarunkowania zaangażowania pracowniczego, “Humanizacja Pracy”, 3 (277)
  D. Walczak-Duraj, M. Pierzchała (2014), Obywatelskość jako płaszczyzna integracji społeczności muzułmańskich ze społeczeństwem polskim. Na przykładzie Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
  D. Walczak-Duraj (2014), Specyfika i dylematy apropriacji wolności i własności [w:] S.Partycki (red.), Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin
  D. Walczak-Duraj ( 2014), Wolność gospodarcza a poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, Tom 17, nr 3 www. annalesonline.uni.lodz.pl
  D. Walczak-Duraj ( 2014), Uspołecznianie ryzyka i strat w sytuacji kryzysu gospodarczego, „Prakseologia”, nr 155 www. kozminski.edu.pl
  D. Walczak-Duraj (2014), Metodologiczno-etyczne problemy prowadzenia badań jakościowych wśród członków grup dyspozycyjnych, “Acta Universitatis Wratislaviensis. Seria Socjologia”, nr 3567
  D. Walczak-Duraj, J. Mariański (red.) ( 2012), Ład czy bezład moralny – ku społeczeństwu bez moralności?, Acta Universitatis Lodziensis – „Folia Sociologica” nr 40
  D. Walczak-Duraj (2013), Aktywność społeczna członków lokalnych grup działania, “Acta Univesitatis Lodziensis „Folia Sociologica”, nr 44
  D. Walczak-Duraj (2013), Etyczne standardy w badaniach socjologicznych- perspektywa humanizacyjna, “Humanizacja Pracy”, 2(272) www.humanizacja-pracy.pl
  D. Walczak-Duraj (2013), Czy konieczny nowy paradygmat w humanizowaniu pracy i stosunków pracy?., “Humanizacja Pracy “, 3(273)
  D. Walczak-Duraj (2013), Wiodące problemy polityki w społeczeństwach liberalnych demokracji. Kontekst etyczny, “Władza Sądzenia”, 1 ( www. wladzasadzenia.pl)
  D. Walczak-Duraj (red.), (2013), Kondycja współczesnej humanizacji pracy. Ciągłość czy zmiana?, “Humanizacja Pracy”, 3(273)
  D. Walczak-Duraj ( red.), (2013), Jakość życia pracownika w perspektywie work-live balance, “Humanizacja Pracy”, 4(274)
  K. Zajda, A. Kretek-Kamińska, E. Psyk-Piotrowska, D. Walczak-Duraj (2013), Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , Łódź
  D. Walczak-Duraj (2013), Ład aksjonormatywny w gospodarce rynkowej- ciągłość czy zmiana?, [w:] J. Grotowska-Leder, E. Rokicka (red.), Nowy ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  D. Walczak-Duraj (2013), Władza samorządowa w ocenie członków lokalnych grup działania, [w:] Sławomir Partycki (red.), Samorządność w warunkach kryzysu, Wydawnictwo KUL, Lublin

Contact:

“Power of Judgment” Editorial Board

 • Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ
 • Department of Sociology of Politics and Morality
 • ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
 • 90-214 Lodz, Poland
 • e-mail: wladzasadzenia@gmail.com
 • tel.: +48 42 635 55 33
 • ISSN 2300-1690
 • Original version of the academic journal “Power of Judgment” is the electronic version.