Call for papers

Call for Papers 2016. Identities and Media in and about Ukraine: The Contemporary Situation and Historical Dimension

We kindly welcome articles that highlight the presence, construction, re- and deconstruction of identities in media in Ukraine and about Ukraine (for instance, in Europe). In the postmodern world, every person transmits several types of identity, using them according to social situations and the social roles played within them. Naturally, in the case of military conflict the issues of identity are on the agenda. Moreover, in the case of war the world picture tends to be divided on two sides: black and white, ours and enemies. “Who are we and where do we go?” – these two main questions have been on the minds of Ukrainians for centuries, and have been repeated more often and vividly during last two-three years. First of all, the revolutionary protest known as the “Maidan” became a turning point for contemporary Ukrainian history. To some extent, the revolution became possible due to the enormous role of journalists and media workers. Then, the Russian annexation of Crimea and military aggression in the Donbas provoked battles of identities. Hence, historians today argue whether identities are the main reason for this lasting Russian-Ukrainian war, or if the explicit markers of the conflict implicitly are business interests or other non-identity issues. Regardless, the issues of different types of identities – first of all, national and transnational (European, post-Soviet), but also gender, social, regional, religious are on the agenda of public debates in Ukraine and about Ukraine abroad, including in Europe and North America. Ongoing decommunization in Southeastern Ukraine has changed the linguistic and cultural cityscapes. Furthermore, democratic reforms in different spheres have underlined the European choice of Ukraine.

We would like your papers to answer such key questions:
– Has the Maidan actualized some identities or created new ones? How has it been mirrored in the rhetoric of protest, and its media coverage within Ukraine and outside?
– How has the Russian-Ukrainian ongoing war affected the construction of identities? In which way is the image of enemy created on both sides of the barricades? What are the linguistic models to describe the situation, the participants of conflict in different media? Is identity construction a part of information war?
– How has the conflict changed different types of identities: gender, social, linguistic, cultural, religious etc? How have conflicts of identities been described by media?
– How are reforms transmitted by media? What vision of the future and expectations of the average Ukrainian are portrayed and constructed in media? In what way is the Soviet past deconstructed in public debates on decommunization within a country?
– Are identity issues anchored to political decisions and debates? How do right and left political parties influence contemporary identity construction processes? How has it been reflected in mass-media language?
– What is an image of Ukraine and the average Ukrainian in your national media (press, television, radio, and social media)? What linguistic markers have been used to describe Ukraine in the state of de facto war and its people? What topics are popular to be covered regarding Ukraine? With what connotation (neutral, positive, negative) are journalistic statements and conclusions made?

In addition, we would like to invite not only articles that analyze the current situation, but also those that have an historical dimension. We do believe that historical analysis enables deeper understanding of current situation. It can shed light on how current identities have been shaped, reshaped, and negotiated, what has caused the conflict and what are possible ways to find its solution, how identities have been anchored to cultural and memory policies. The volume is interdisciplinary, so we kindly invite papers from sociologists, sociolinguists, historians, experts in political and cultural sciences, and international relations.
The deadline for sending the article: 31.05.2016
Information for the authors
Our web-site

Editor of this volume: Nadiya Trach, krasiya@yahoo.com

 

Call for Papers 2016: Jej opowieść. Herstorie, oral history i opowieści całkiem współczesne

„Jej opowieść” to postulat otwierający tradycyjną refleksję o przeszłości na perspektywę kobiecą. Jest to narracja, która centralnym punktem czyni kobiety i ich sprawy. Tym samym, wizja ta stawia na upodmiotowienie kobiet i ich opowieści, formułowanych z kobiecego punktu widzenia. To one, w rezultacie stają się podstawą do analiz prowadzonych przez badaczki i badaczy.

Perspektywa ta obiecująco rozwija się nie tylko w historii, czy raczej herstorii, ale i etnologii, socjologii i wielu innych dyscyplinach. Koresponduje ona z postulowanym, zwłaszcza przez badaczki, podejściem partycypacyjnym, porzucającym tradycyjny podział świata na perspektywę badacza i badanych. Nawiązuje także do wartości będących podstawą dla różnych form zaangażowania społecznego, szczególnie tych, których celem jest zapewnienie słyszalności opowieści kobiet, umieszczenie ich głosów w przestrzeni publicznej i zachowanie ich dla potomności.

W kolejnym numerze „Władzy Sądzenia” chcielibyśmy podjąć wywołaną tematykę. Zapraszamy do nadsyłania artykułów i materiałów poświęconych herstories, herstoriom, czyli jej-opowieściom: opowieściom kobiet o nich samych. Zakres szczegółowy pragniemy skoncentrować wokół czterech pól:

  • codzienności,
  • pracy,
  • życia prywatnego,
  • aktywności publicznej.

Zapraszamy osoby i grupy, które zbierają herstorie mówione i współczesne opowieści, analizują materiały zastane i wywołują materiały badawcze. Zwornikiem mają być nie metody, ramy czasowe lub geograficzne, a kobiety, którym w ten sposób chcemy udostępnić przestrzeń, w której usłyszymy ich głos.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów, w których będziecie Państwo podejmować zasygnalizowane problemy, bądź stawiać nowe. Cztery wskazane powyżej pola problemowe stanowią jedynie tropy i sugestie, z którymi można i warto polemizować. Żywimy nadzieję, że wspólnie z autorami uda się nam częściowo dokonać rzeczywistego rozpoznania pola problemów z zakresu herstory. Chcielibyśmy by opracowanie tych zagadnień przybrało również charakter wypowiedzi eseistycznych i artystycznych. Artykuły, eseje, zdjęcia i inne prace prosimy przesyłać do 31 października 2016 r. Redaktorką kolejnego numeru czasopisma „Władza Sądzenia” będzie Iza Desperak. Serdecznie zapraszamy.

Termin nadsyłania: 31 października 2016 r.

Informacje dla Autorów
Nasza strona

 

Call for Papers 2016: Modernizacja, praca, przedsiębiorczość w polskich dyskursach (post)transformacyjnych

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do numeru tematycznego „Władzy Sądzenia”: Modernizacja, praca, przedsiębiorczość w polskich dyskursach (post)transformacyjnych.

Modernizacja postrzegana jest w Polsce jako nieustająca work in progress, implementowana tak na poziomie dyskursu, jak i praktyk społecznych. Z jednej strony, polska modernizacja w wymiarze makrospołecznym oznacza „doganianie” Zachodu, czyli dostosowywanie ładu społecznego do zachodniej wizji demokracji i obywatelskości
oraz racjonalizację nierówności ekonomicznych mechanizmami wolnorynkowymi
i merytokratycznymi. Z drugiej, modernizacja to proces mikrospołeczny rozbudzający aspiracje statusowe i konsumpcyjne jednostek. Dlatego ćwierć wieku po przełomie 1989 r.,
w warunkach względnej stabilizacji polityczno-gospodarczej, ale w obliczu rosnących nierówności społecznych oraz dyskursywnego podziału na „zwycięzców” i „przegranych” transformacji, z ust elit, ruchów społecznych, grup interesu i indywidualnych aktorów komunikacji artykułowana jest krytyka obranego scenariusza zmiany społecznej.

W obliczu procesów modernizacyjnych zwłaszcza praca i stosunek do niej stał się kluczowy dla organizacji życia społecznego, zarówno z punktu widzenia jednostek zanurzonych w emocjach, oczekiwaniach i wyobrażeniach obecnych w świecie przeżywanym, jak i w związku z koniecznością podejmowania określonych decyzji planistycznych o charakterze politycznym. Konsekwencje określonego konceptualizowania pojęć pracy i przedsiębiorczości, zdają się mieć podstawowe znaczenie zarówno dla zjawiska sprawowania władzy – odtwarzania się określonych form makrostrukturalnego ładu,
jak i prywatnych trosk jednostek. Wzrastająca liczba godzin spędzanych w pracy, jej niepewność oraz związana z nią systemowa konieczność ciągłego jej poszukiwania mają swoje implikacje tożsamościowe i społeczne. Skutkuje to podmywaniem wspólnotowego doświadczenia stosunków pracy, osłabiając pracownicze formy oporu czy samoorganizacji.

Jednym z głównych filarów polskiego scenariusza transformacji było wprowadzenie gospodarki kapitalistycznej. Obecne metamorfozy kapitalizmu nie pozwalają sądzić,
że w sferze ekonomicznej dokonuje się globalne przejście od neoliberalnej konfiguracji gospodarczej do jakiegoś nowego etapu, w ramach którego można by spodziewać się demokratycznego kapitalizmu i społecznego zakorzenienia przedsiębiorstwa. Nawet poważne kryzysy gospodarcze nie ośmielają elit politycznych do projektowania ładu społecznego,
w którym na poziomie kultury realizowałyby się obietnice równości szans i warunków,
a na poziomie społeczeństwa obietnica obywatelskiego współdecydowania. Również głosy ekspertów, proponujących rozwiązania alternatywne na gruncie zakumulowanej w procesie historycznym wiedzy ekonomicznej, są marginalizowane bądź ignorowane. W poznawczym przełamywaniu globalnego monopolu na ekonomiczną racjonalność nie pomaga półperyferyjna pozycja Polski w systemie światowym, będącą pośrednią przyczyną nierzadko bezalternatywnych, mimetycznych tendencji modernizacyjnych.

W efekcie rozczarowania politycznymi i ekonomicznymi konsekwencjami transformacji w dyskursach społecznych wyłaniają się rożne sposoby jej legitymizowania
i delegitymizowania. Można bowiem wskazywać na imitacyjny czy postkolonialny charakter modernizacji, a także na jej aspekt emancypacyjny lub utopijny. Procesy modernizacji
i transformacji można rozpatrywać w kategoriach racjonalizacji „świata życia”, wiązać je
z ideą postępu, wskazywać na płynące z nich zagrożenia dla zbiorowej tożsamości bądź tłumaczyć je poprzez odwołanie do ich socjogenezy lub socjotelezy. Można wypowiadać się
o modernizacji i transformacji afirmatywnie bądź krytycznie, odnosząc się do problemów przez nie zrodzonych w kontekście postkomunistycznym albo traktować te odniesienia instrumentalnie jako narzędzia politycznych rozgrywek i rywalizacji symbolicznych.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów dotyczących tej problematyki, a w szczególności:
– różnego typu dyskursów społecznych w Polsce (dyskursu publicznego, elitarnego, politycznego, medialnego, środowiskowego lub prywatnego), które akcentują ambiwalentne skutki procesów modernizacji i transformacji, projektują alternatywne scenariusze zmiany społecznej lub bronią prozachodniego i (neo)liberalnego azymutu przemian.
– dyskursywnego ramowania zagadnień pracy (także w jej wymiarze zbiorowym)
i przedsiębiorczości, oraz społeczno-politycznych tego konsekwencji.
– refleksji nad społecznym konstruowaniem rzeczywistości potransformacyjnej na poziomie szeroko rozumianego dyskursu publicznego, jak również dyskursów profesjonalnych
i eksperckich z zakresu projektów legislacyjnych.
– analiz empirycznych współczesnych polityk kulturalnych, publicznych sporów o ocenę transformacji i modernizacji oraz badań biograficznych nad indywidualnymi trajektoriami życia współczesnych jednostek.

Termin nadsyłania tekstów: 30.11.2016
Redaktorzy numeru: Tomasz Krakowiak, Magdalena Nowicka, Piotr Ostrowski
Informacje dla Autorów
Nasza strona

 
Ponadczasowo

Zachęcamy do nadsyłania do redakcji tekstów dotyczących szeroko rozumianej kwestii władzy odnoszących się do pola polityki, jak i do instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form podtrzymywania i konstruowania ładu społecznego. Kolejny numer „Władzy sądzenia” nie będzie miał charakteru monografii, dlatego jesteśmy otwarci na propozycje artykułów z zakresu socjologii polityki, psychologii polityki, jak i innych opracowań, które będą teoretyczno-empirycznym komentarzem do przekształcającej się rzeczywistości politycznej.

Czekamy również na recenzje książek dotyczących problematyki władzy i szeroko pojętego instrumentarium panowania.

Jeśli wolicie Państwo „krótkie formy”, prosimy o nadsyłanie tekstów, komentarzy, felietonów do opublikowania na stronie.

Informacje dotyczące edycji tekstu i procedury recenzowania odnajdą Państwo w zakładce Informacje dla Autorów

Zależy nam również, aby zainteresowane osoby przesyłały do nas zdjęcia (technika i poziom profesjonalizmu dowolne), które ich zdaniem są bezpośrednim bądź metaforycznym komentarzem relacji społecznych i władzy w dzisiejszym społeczeństwie.

Kontakt:

Władza sądzenia

  • Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ
  • ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
  • 90-214 Łódź
  • e-mail: wladzasadzenia@gmail.com
  • tel.: +48 42 635 55 33