Call for papers

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów  do jednego z numerów Władzy Sądzenia, którego tematyka dotyczyć będzie różnych aspektów związanych z płcią kulturową.

Proponowany zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:

•   Socjalizacja płciowa

•   Przemiany ról kobiet i mężczyzn w różnych obszarach życia społecznego

•   Płeć kulturowa a wygląd i ciało

•   Płeć kulturowa a zdrowie i sport

•   Płeć kulturowa i seksualność

•   Płeć kulturowa a gospodarka

•   Płeć kulturowa a polityka

•   Płeć kulturowa a religia

•   Równość i nierówności płci

•   Gender w edukacji

•   Genderowe ruchy społeczne

•   Gender w badaniach społecznych

Redaktorem numeru będzie dr Julita Czernecka. Teksty mogą być napisane w języku polskim lub angielskim.

Prosimy o nadsyłanie propozycji artykułów do 10 lutego br na adres: julita.czernecka@uni.lodz.pl.

Gotowe artykuły, przygotowane według załączonych wytycznych, proszę przesłać w terminie do 31 marca 2020 roku na adres redakcji oraz julita.czernecka@uni.lodz.pl.

Decyzja o przyjęciu tekstu do publikacji zostanie podjęta w pierwszej kolejności przez zespół redakcyjny, w drugiej na podstawie otrzymanych recenzji (procedura recenzyjna przebiega według zasad podwójnej anonimowej recenzji).

Pismo ma obecnie 20 punktów – link do czasopisma: www.wladzasadzenia.pl.

Uprzejmie zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do numeru tematycznego Władzy Sądzenia pt. Problemy różnorodności i wielokulturowości w medycynie.

Ostatnia dekada to okres szybko następujących zmian struktury społeczeństwa polskiego. Jedną z przyczyn tej zmiany jest emigracja Polaków za granicę oraz imigracja różnych grup narodowościowych, etnicznych i religijnych do Polski. W ciągu kilku lat Polska stała się krajem atrakcyjnym dla różnych grup cudzoziemców – turystów, pracowników sezonowych, pracowników biznesowych, studentów. Zmiany te związane są z jednej strony ze zmianami prawnymi ułatwiającymi przyjazd do Polski (przystąpienie do strefy Schengen dla osób z UE, liberalizacja przepisów umożliwiających zatrudnianie osób spoza UE, w tym głównie z Ukrainy), a z drugiej strony ze zmianami społeczno-gospodarczymi mającymi wpływ na większe zainteresowanie Polską, jako państwem, w którym warto żyć, pracować i studiować.
Coraz większy napływ cudzoziemców do Polski stanowi wyzwanie dla różnych systemów społecznych, w tym dla systemu opieki zdrowotnej. Pytanie, jakie można zatem zadać dotyczy tego, w jakim stopniu system opieki zdrowotnej jest przygotowany do szerszego kontaktu z pacjentem pochodzącym z innej kultury/religii oraz czy i do jakiego stopnia konieczne jest wprowadzenie zmian mających na celu przygotowanie pracowników systemu opieki zdrowotnej do kontaktu z tymi pacjentami.

W związku z powyższym proponujemy w najbliższym tomie czasopisma „Władza sądzenia” podjęcie zagadnień z zakresu społecznych, kulturowych, politycznych, bioetycznych i medycznych aspektów różnorodności i wielokulturowości w medycynie. Jako wstępną propozycję naukowych rozważań proponujemy tematy mieszczące się w następującym spectrum zagadnień:

Wielokulturowość a medycyna w obszarze zainteresowań socjologii medycyny.
Edukacja medyczna w zakresie kompetencji interkulturowych.
Kompetencje interkulturowe studentów i pracowników opieki medycznej – aspekty teoretyczne.
Mierzenie kompetencji kulturowych wśród studentów/pracowników opieki medycznej.
Dyskryminacja pacjentów pochodzących z różnych grup mniejszościowych – aspekty prawne i społeczne.
Leczenie pacjentów pochodzących z mniejszościowych grup narodowych, etnicznych i religijnych.
Problemy bioetyki w wielokulturowym świecie.

Prosimy o nadsyłanie propozycji artykułów do 10.02.2020 na podane niżej adresy e-mail. Akceptacja propozycji tekstów nastąpi do 20 lutego 2020 r. Termin dostarczenia pełnych tekstów to: 30.04.2020 r. Wskazówki dla Autorów, numery archiwalne Władzy Sądzenia oraz inne potrzebne informacje są dostępne na stronie: http://wladzasadzenia.pl/. Za publikację w półroczniku Władza Sądzenia przyznawanych jest aktualnie 20 pkt. MNiSW. W razie pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt. Czekamy na Państwa zgłoszenia!
Redaktorzy tomu: dr n. hum. Agnieszka Pawlak (agnieszka.pawlak@umed.lodz.pl) i dr n. hum. Paweł Przyłęcki (pawel.przylecki@umed.lodz.pl) z Zakładu Socjologii, Katedry Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

CfP nie odnoszące się do numerów tematycznych

Zachęcamy do nadsyłania do redakcji tekstów dotyczących szeroko rozumianej kwestii władzy odnoszących się do pola polityki, jak i do instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form podtrzymywania i konstruowania ładu społecznego. Jesteśmy otwarci na propozycje artykułów z zakresu socjologii polityki, psychologii polityki, filozofii polityki, politologii, jak i innych opracowań, które będą teoretyczno-empirycznym komentarzem do przekształcającej się rzeczywistości politycznej.

Czekamy również na recenzje książek dotyczących problematyki władzy i szeroko pojętego instrumentarium panowania.

Jeśli wolicie Państwo „krótkie formy”, prosimy o nadsyłanie tekstów, komentarzy, felietonów do opublikowania na stronie.

Informacje dotyczące edycji tekstu i procedury recenzowania odnajdą Państwo w zakładce Informacje dla Autorów

Zależy nam również, aby zainteresowane osoby przesyłały do nas zdjęcia (technika i poziom profesjonalizmu dowolne), które ich zdaniem są bezpośrednim bądź metaforycznym komentarzem relacji społecznych i władzy w dzisiejszym społeczeństwie.

Kontakt:

Władza Sądzenia

  • Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ
  • ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
  • 90-214 Łódź
  • e-mail: wladzasadzenia@gmail.com
  • tel.: +48 42 635 55 33