Call for papers

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów  do jednego z numerów Władzy Sądzenia, którego tematyka dotyczyć będzie różnych aspektów związanych z płcią kulturową.

Proponowany zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:

•   Socjalizacja płciowa

•   Przemiany ról kobiet i mężczyzn w różnych obszarach życia społecznego

•   Płeć kulturowa a wygląd i ciało

•   Płeć kulturowa a zdrowie i sport

•   Płeć kulturowa i seksualność

•   Płeć kulturowa a gospodarka

•   Płeć kulturowa a polityka

•   Płeć kulturowa a religia

•   Równość i nierówności płci

•   Gender w edukacji

•   Genderowe ruchy społeczne

•   Gender w badaniach społecznych

Redaktorem numeru będzie dr Julita Czernecka. Teksty mogą być napisane w języku polskim lub angielskim.

Prosimy o nadsyłanie propozycji artykułów do 10 lutego br na adres: julita.czernecka@uni.lodz.pl.

Gotowe artykuły, przygotowane według załączonych wytycznych, proszę przesłać w terminie do 31 marca 2020 roku na adres redakcji oraz julita.czernecka@uni.lodz.pl.

Decyzja o przyjęciu tekstu do publikacji zostanie podjęta w pierwszej kolejności przez zespół redakcyjny, w drugiej na podstawie otrzymanych recenzji (procedura recenzyjna przebiega według zasad podwójnej anonimowej recenzji).

Pismo ma obecnie 20 punktów – link do czasopisma: www.wladzasadzenia.pl.

Uprzejmie zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do numeru tematycznego Władzy Sądzenia pt. Problemy różnorodności i wielokulturowości w medycynie.

Ostatnia dekada to okres szybko następujących zmian struktury społeczeństwa polskiego. Jedną z przyczyn tej zmiany jest emigracja Polaków za granicę oraz imigracja różnych grup narodowościowych, etnicznych i religijnych do Polski. W ciągu kilku lat Polska stała się krajem atrakcyjnym dla różnych grup cudzoziemców – turystów, pracowników sezonowych, pracowników biznesowych, studentów. Zmiany te związane są z jednej strony ze zmianami prawnymi ułatwiającymi przyjazd do Polski (przystąpienie do strefy Schengen dla osób z UE, liberalizacja przepisów umożliwiających zatrudnianie osób spoza UE, w tym głównie z Ukrainy), a z drugiej strony ze zmianami społeczno-gospodarczymi mającymi wpływ na większe zainteresowanie Polską, jako państwem, w którym warto żyć, pracować i studiować.
Coraz większy napływ cudzoziemców do Polski stanowi wyzwanie dla różnych systemów społecznych, w tym dla systemu opieki zdrowotnej. Pytanie, jakie można zatem zadać dotyczy tego, w jakim stopniu system opieki zdrowotnej jest przygotowany do szerszego kontaktu z pacjentem pochodzącym z innej kultury/religii oraz czy i do jakiego stopnia konieczne jest wprowadzenie zmian mających na celu przygotowanie pracowników systemu opieki zdrowotnej do kontaktu z tymi pacjentami.

W związku z powyższym proponujemy w najbliższym tomie czasopisma „Władza sądzenia” podjęcie zagadnień z zakresu społecznych, kulturowych, politycznych, bioetycznych i medycznych aspektów różnorodności i wielokulturowości w medycynie. Jako wstępną propozycję naukowych rozważań proponujemy tematy mieszczące się w następującym spectrum zagadnień:

Wielokulturowość a medycyna w obszarze zainteresowań socjologii medycyny.
Edukacja medyczna w zakresie kompetencji interkulturowych.
Kompetencje interkulturowe studentów i pracowników opieki medycznej – aspekty teoretyczne.
Mierzenie kompetencji kulturowych wśród studentów/pracowników opieki medycznej.
Dyskryminacja pacjentów pochodzących z różnych grup mniejszościowych – aspekty prawne i społeczne.
Leczenie pacjentów pochodzących z mniejszościowych grup narodowych, etnicznych i religijnych.
Problemy bioetyki w wielokulturowym świecie.

Prosimy o nadsyłanie propozycji artykułów do 10.02.2020 na podane niżej adresy e-mail. Akceptacja propozycji tekstów nastąpi do 20 lutego 2020 r. Termin dostarczenia pełnych tekstów to: 30.04.2020 r. Wskazówki dla Autorów, numery archiwalne Władzy Sądzenia oraz inne potrzebne informacje są dostępne na stronie: http://wladzasadzenia.pl/. Za publikację w półroczniku Władza Sądzenia przyznawanych jest aktualnie 20 pkt. MNiSW. W razie pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt. Czekamy na Państwa zgłoszenia!
Redaktorzy tomu: dr n. hum. Agnieszka Pawlak (agnieszka.pawlak@umed.lodz.pl) i dr n. hum. Paweł Przyłęcki (pawel.przylecki@umed.lodz.pl) z Zakładu Socjologii, Katedry Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Call for papers: Władza Sądzenia / 2020

Pojęcie i zagadnienia sfery publicznej należą od kilkudziesięciu lat do jednych z kluczowych problematyk nauk społecznych, choć wydaje się jednocześnie, że zainteresowanie nimi – jako tematami „modnymi” czy też nośnymi – w ostatnich latach nieco przygasło.

Nie będzie przesadą twierdzenie, że główny nurt debaty wokół pojęcia sfery publicznej na kilka dekad zaprogramowała publikacja „Przeobrażeń strukturalnych sfery publicznej”, kanonicznej pracy Habermasa wydanej przecież niemal sześć dekad temu. Wywołała ona oczywiście rezonans i zrodziła liczne, niekiedy silne krytyki: ortodoksyjnie liberalne, agonistyczne czy wreszcie – pierwotnie poczętą jako postać „sporu w rodzinie” – wizję sfery kontrpublicznej. Nie zmienia to faktu, że to właśnie habermasizm, jako teoria uniwersalizująca emancypacyjne dążenia XVIII- i XIX-wiecznego mieszczaństwa, nie zidentyfikował momentu dialektycznego przekształcenia tego, co postępowe w to, co wykluczające i represyjne.

Teoria i badania nad sferą publiczną – co wynika z samej natury pojęcia – mają stricte historyczny, w sensie metodologicznym, charakter. Innymi słowy: dociekania te muszą identyfikować i chwytać Zeitgeist. Oznacza to, że – abstrahując od mód intelektualnych – na badania nad sferą publiczną zawsze jest właściwy czas: szczególnie w momentach systemowych napięć, akceleracji, w czasach niepewności czy wręcz anomii. W tytułowym sformułowaniu, Po Habermasie, nie jest ukryta intencja dezawuowania tradycji i potencjału perspektywy dyskursywnej i szerzej, paradygmatu komunikacyjnego. Celem jest raczej merytoryczna dyskusja z przywołanym dorobkiem oraz polemiczna praca nad i z teoriami wobec habermasizmu krytycznymi. W planowanym numerze specjalnym Władzy sądzenia chcemy podjąć właśnie to wyzwanie.

Planowany tom chcemy podzielić na dwie sekcje: skupiające się na teorii oraz praxis, co oznacza postawienie następujących, choć ze sobą powiązanych, pytań i problemów:

W ostatnich dwóch dekadach najsilniej „pracującymi” w badaniach nad sferą publiczną alternatywami wobec habermasizmu były perspektywa agonistyczna i idea sfery kontrpublicznej.

Agonizm, którego siła i powab miały polegać na gruntownej krytyce habermasizmu, jako „utopii pojednania” czy też anty-Hobbesowskiej „zgody wszystkich ze wszystkimi”, wydaje się po latach nie mniej kłopotliwy. To zatem dobry czas, by dokonać oceny prób rewitalizacji idei Carla Schmitta i jej włączenia w ramy polityki radykalno-demokratycznej. Kluczowe tu mogą być pytania o zarówno możliwość, jak również efekty aprecjacji otwartego politycznego konfliktu, realnych – nie zaś wyłącznie retorycznych czy dyskursywnych – możliwości przekształcenia „wroga” w „przeciwnika”, wreszcie uwolnienia z gorsetu procedur i „przeracjonalizowania” tego, co w demokracji i ładzie publicznym afektywne, zatem swoistego „prawa do gniewu”.

Z drugiej strony warto poszukiwać ciągle niewykorzystanego potencjału ukrytego w koncepcji kontrpubliczności: politykach formowania się plebejskich czy ludowych podmiotów politycznych, badań nad motłochem, pozbawianym politycznego sprawstwa i poszukującym swoich własnych postaci ekspresji, wreszcie konstruowania współczesnych kontrdyskursów i podmiotów lokujących się poza głównym nurtem liberalno-konserwatywnych debat oraz punktowania ich ograniczeń.

Poszukując inherentnych związków między teorią a praxis, należy również zdefiniować kluczowe dyskursy towarzyszące czasom niepewności. Takie kluczowe problemy cywilizacyjne, wokół których ogniskują się współczesne debaty to, naszym zdaniem, przede wszystkim:

– postępująca (neo)autorytaryzacja polityki, nierzadko posługująca się „nowymi” narzędziami, takimi jak przechwytywanie i instrumentalizacja instytucji demokratycznych oraz rytualizacją debat,

– tendencje populistyczne w sferze publicznej,

– kryzys i demontaż tradycyjnie pojmowanego państwa dobrobytu i postępująca, skrajna liberalizacja polityk publicznych, wzmacniająca obywatelski prywatyzm jako bazową strategię adaptacyjną,

– bezustannie rosnące nierówności społeczno-ekonomiczne oraz projekty i debaty wokół progresywnych narzędzi radzenia sobie z nimi, na przykład idee bezwarunkowego dochodu podstawowego,

– „ponowne zaczarowanie świata”, rozumiane tu jako coraz silniejsze tendencje antyoświeceniowe, antyracjonalistyczne i antynaukowe oraz polityki zaprzeczeń,

– problemy środowiskowe i odpowiedzi na nie, na przykład postulaty sprawiedliwości klimatycznej,

– problemy związane z politykami publicznymi, szczególnie polityką edukacyjną i zdrowotną,

– planetarna urbanizacja i miejskie sfery publiczne,

– kontrpubliczności, w tym emancypacyjne ruchy społeczne,

– usieciowienie sfery publicznej i związane z tym ryzyka,

– sztuka i jej kontekst publiczny,

– uniwersytet jako „modelowa sfera publiczna” i kryzys publicznych funkcji nauki.

Wymienione powyżej problemy nie stanowią oczywiście katalogu wyczerpującego.

Redaktorem naukowym tomu będzie Przemysław Pluciński.

dr Przemysław Pluciński

Zakład Studiów nad Dynamiką Społeczną

Wydział Socjologii, UAM w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 89, bud. C

60-568 Poznań

Propozycje artykułów w formie abstraktu prosimy nadsyłać do 30.04.2020, artykuły spełniające wymogi redakcyjne w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2020. Proces recenzyjny: 01.09-31.10.2020; poprawki artykułów: 01.10.2020 – 15.11.2020. Planowane wydanie numeru czasopisma: grudzień 2020.

Wymogi redakcyjne:

Korespondencję prosimy kierować na adres: plucin@amu.edu.pl oraz do wiadomości redakcji: wladzasadzenia@gmail.com

CfP nie odnoszące się do numerów tematycznych

Zachęcamy do nadsyłania do redakcji tekstów dotyczących szeroko rozumianej kwestii władzy odnoszących się do pola polityki, jak i do instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form podtrzymywania i konstruowania ładu społecznego. Jesteśmy otwarci na propozycje artykułów z zakresu socjologii polityki, psychologii polityki, filozofii polityki, politologii, jak i innych opracowań, które będą teoretyczno-empirycznym komentarzem do przekształcającej się rzeczywistości politycznej.

Czekamy również na recenzje książek dotyczących problematyki władzy i szeroko pojętego instrumentarium panowania.

Jeśli wolicie Państwo „krótkie formy”, prosimy o nadsyłanie tekstów, komentarzy, felietonów do opublikowania na stronie.

Informacje dotyczące edycji tekstu i procedury recenzowania odnajdą Państwo w zakładce Informacje dla Autorów

Zależy nam również, aby zainteresowane osoby przesyłały do nas zdjęcia (technika i poziom profesjonalizmu dowolne), które ich zdaniem są bezpośrednim bądź metaforycznym komentarzem relacji społecznych i władzy w dzisiejszym społeczeństwie.

Kontakt:

Władza Sądzenia

  • Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ
  • ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
  • 90-214 Łódź
  • e-mail: wladzasadzenia@gmail.com
  • tel.: +48 42 635 55 33